Wzór wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli

Plik pobrano już 1140 razy!
Już teraz dostępny do pobrania jest plik wzór_wniosku_o_zapomogę_zdrowotną_dla_nauczycieli w jednym z aż trzech dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz rozpocząć edycję w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite, czy innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone oraz aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 10/06/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty zaświadczenie.W załączeniu do wniosku przedkładam: aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia. WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela. Uzasadnienie wniosku (opis choroby oraz przebieg leczenia):.Do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele w rozumieniu ustawy z dnia 26. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.wys. doch. ………………………. 8. Uzasadnienie wniosku ………………………………

Wniosek o zapomogę zdrowotną wzór ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego.za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy. dokładnie wypełniony druk wniosku o przyznanie zasiłku z tyt. urodzenia dziecka. o zapomogi: szkoleniową, zdrowotną lub losową.WNIOSEK. o udzielenie zapomogi zdrowotnej*. Od kiedy należy do ZNP ………………….nr leg. ZNP…. Pomoc ze strony ZNP na przestrzeni ostatnich 3 lat…

Pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2021

Dziennik Ustaw Dz.U.2019.2215 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 19 stycznia 2021 r. Art. 72. – [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli] – Karta Naucz.. w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania oraz Zarządzenia Nr 37/E/2021. Określa się rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób. z dnia 4 lutego 2021 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających.Uchwala się Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielowi jeden raz w danym roku budżetowym,

Zapomoga zdrowotną dla nauczycieli emerytów

PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do. Punktem wyjścia jest art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy. dot. świadczenia pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty zaświadczenie. podstawowym miejscem ich zatrudnienia oraz nauczycieli emerytów i rencistów. 3) zatwierdza, po uzyskaniu opinii komisji, wnioski o zapomogi zdrowotne,

Zapomoga zdrowotną dla nauczycieli uzasadnienie

Odmawiając nauczycielowi przyznania zapomogi zdrowotnej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, uzasadnij swoją decyzję!WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI. (uzasadnienie powinno zawierać m.in. informacje dotyczące poniesionych przez nauczyciela kosztów. M.M. zwróciła się Burmistrza P. o przyznanie jej zapomogi zdrowotnej ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela. Uzasadnienie wniosku (opis choroby oraz przebieg leczenia):.Regulamin przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo. uzasadnienie proponowanej kwoty pomocy finansowej i podpisy członków Komisji.

Dodaj komentarz